ortoformiat d’etil

HC(OEt)3
m
Química

Líquid que bull a 143°C, emprat en la preparació d’acetals i en la síntesi d’aldehids per reacció de Grignard .