otoplàstia

f

Intervenció quirúrgica de l’orella per a corregir-ne les deformitats.