ou

m
Biologia

Ous de granota de dues cèl·lules

Carolina Biological Supply Company (CC BY-NC-ND 2.0)

Cèl·lula que resulta de la fecundació d’un gàmeta femení per un de masculí, totipotent per a desenvolupar un nou organisme que reprodueix els caràcters genètics dels seus progenitors.

L’ou presenta una polaritat, puix és capaç d’orientar-se; el pol que resta a la part superior és el pol animal, a la zona del qual el citoplasma presenta menys inclusions que a la zona del pol vegetatiu que, un cop l’ou s’ha orientat, resta a la part inferior. Aquest pol té un important contingent de reserves, constituïdes pel vitel, que és utilitzat com a primera matèria per a dur a terme les síntesis necessàries per al desenvolupament embrionari. L’eventual abundància de vitel és responsable del ritme i del tipus de la segmentació i de l’embriogènesi. Així, l'ou alecític o oligolecític és dotat de poc vitel, que es reparteix força regularment pel citoplasma; és típic dels espongiaris, celenteris, equinoderms, cefalocordats i mamífers. L'ou centrolecític té vitel abundant i el citoplasma repartit de forma peculiar: una zona central, amb el nucli germinatiu, i l’altra a la perifèria del vitel; és típic dels artròpodes. L'ou ectolecític té el vitel a l’exterior, envoltant la cèl·lula reproductora; és típic dels platihelmints. L'ou heterolecític té el vitel concentrat en un pol, mentre que en l’altre no en té gaire; és típic dels mol·luscs gastròpodes, anèl·lids, batracis, etc. L'ou telolecític té una gran quantitat de vitel; és de dimensions força considerables i propi dels mol·luscs cefalòpodes, condrictis, rèptils i ocells. Alguns ous són recoberts per una membrana cel·lular, i alguns altres tenen, a més, el cori. Finalment, l’ou pot ésser recobert per una membrana terciària formada en el tracte genital de la femella i produïda per glàndules, com és el cas de la càpsula dels ous dels mol·luscs i els selacis, la gelatina que protegeix els ous dels batracis i d’alguns peixos, i la clara, la membrana de la closca i la closca dels ous dels rèptils i els ocells.