pagà
| pagana

pagano -na (es), pagan (en), gentil
f
m
adj
Religió

Dit del qui adora falsos déus, per oposició als fidels de les tres religions monoteistes: cristianisme, judaisme i islam.

El mot prové de pagus, és a dir, poble de pagès, els habitants del qual, als primers temps del cristianisme, es resistien tenaçment a abraçar la fe evangèlica.