pala carregadora

pala mecànica
f
Construcció i obres públiques
Oficis manuals
Tecnologia

Pala carregadora

© Fototeca.cat

Màquina destinada a moure materials solts, com ara sorra, pedra i carbó —tot i que, eventualment, també pot fer treballs d’excavació i d’enderroc lleugers—.

Consisteix bàsicament en un xassís automotor (rígid o articulat) muntat damunt pneumàtics (si ho és sobre erugues és anomenada preferentment excavadora ) i proveïda, al davant, d’una cullera , muntada sobre uns braços articulats, moguts mitjançant sengles cilindres hidràulics, permeten d’abaixar i alçar successivament el caire de la dita cullera per tal d’omplir-la de material, alçar-la un cop plena i, després que el vehicle hagi efectuat el desplaçament fins al lloc de la descàrrega, trabucar-la per tal de buidar-ne el contingut, generalment dins d’un camió.