palmell

m
Oficis manuals

Peça metàl·lica o de cuir, adaptable al palmell de la mà, emprada pels cuireters, els espardenyers, etc, per a empènyer l’agulla en cosir els cuirs, les espardenyes, etc.