paper d’alumini

m
Electrònica i informàtica
Tecnologia

Làmina d’alumini obtinguda mitjançant successives laminacions de cinta o xapa d’alumini pur (99,5%).

La mal·leabilitat de l’alumini permet d’obtenir industrialment fulls molt prims, fins i tot de 0,005 mm. El paper d’alumini, sigui sol, sigui adherit a paper ordinari, és emprat sobretot per a l’embalatge, però té, encara, moltes altres aplicacions (càpsules d’ampolles, etc). En electrònica és utilitzat per a condensadors electrolítics i en general quan calen elèctrodes de molta superfícies i poc gruix, com, per exemple, en els condensadors de paper.