Papies

Nom (del grec medieval παπίας, ‘preceptor’) amb què és conegut l’autor d’un famós lèxic emprat a totes les escoles, des del segle XI fins al període de l’humanisme.

Anomenat Elementarium doctrinae rudimentum o De significatione verborum i, més correntment, Papias vocabulista, recull una gran quantitat de mots, testimoni de les fonts innombrables (des d’Isidor i Priscià fins a Macrobi i Remigi d’Auxerre) que feu servir el seu compilador.