paràbola

f
Matemàtiques

Paràbola (V vèrtex, F focus, P punt qualsevol de la paràbola)

© Fototeca.cat

Corba oberta, intersecció d’una superfície cònica amb un pla paral·lel a una de les generatrius.

Constitueix el lloc geomètric dels punts del pla que equidisten d’un punt (el focus de la paràbola) i d’una recta que no conté el punt (la directriu de la paràbola). Té un eix de simetria que és la recta perpendicular que passa pel focus i que talla la paràbola en un punt anomenat vèrtex . Referida a l’eix de simetria i a la seva perpendicular pel vèrtex, l’equació de la paràbola és y 2 =2 px , on p és la distància entre focus i directriu, anomenada paràmetre de la paràbola. Hom pot demostrar que la gràfica de tota funció polinòmica de segon grau y= ax 2 + bx+ c és una paràbola de vèrtex (- b /2 a , c - b 2 /4 a ) amb l’eix de simetria paral·lel a la recta x =0.