paràfrasi

paráfrasis (es), paraphrase (en)
f
Retòrica

Amplificació explicativa o interpretació d’un text amb la finalitat de fer-lo més intel·ligible.