pare apostòlic

m
Cristianisme

Cadascun dels escriptors de la fi del segle I a la segona meitat del segle II que, segons la tradició, reberen la doctrina d’algun apòstol.

Són els més coneguts: Climent de Roma, Ignasi d’Antioquia, Hermes, Policarp, Papies i els autors de l'Epístola de Bernabé, de l’Epístola a Diognet, de la Segona Epístola de Climent i de la Didakhé.