parèntesi

m
Gramàtica

Cadascun dels signes ortogràfics [( )] que inclouen una lletra, una frase, un incís, etc..