parlar

hablar (es), to talk, to speak, (en)
intr

Expressar allò que hom pensa mitjançant el llenguatge articulat.