passat

m
Gramàtica

Temps del verb que situa l’acció en un moment anterior al present.