patró

m
Física

Magnitud que hom pren com a tipus per a definir una unitat.

Mitjançant patrons han quedat fixades modernament les diferents unitats bàsiques dels sistemes de mesures; així hi ha patrons de longitud, de massa, de temps, de temperatura, d’intensitat lluminosa, etc., definits en funció de certes propietats físiques de cossos sotmesos a unes condicions perfectament determinades i reproduïbles fàcilment. D’aquesta manera han quedat establertes les noves definicions del metre, del segon, de la candela, etc. En electricitat han estat utilitzats patrons de resistència i de fem; en òptica, de la bugia i fotomètrics; en termologia els patrons termomètrics, etc., però actualment hom tendeix a partir dels patrons bàsics esmentats i derivar totes les altres unitats d’aquests.