Patrologiae Graecae cursus completus

Edició general de les obres dels Pares grecs, preparada per Jean-Baptiste Pitra i realitzada per Jacques-Paul Migne en 161 volums (París, 1857-66).

Comprèn tots els escrits cristians grecs fins al concili de Florència (1439), en el text original i la versió llatina (n'hi ha una edició que ofereix només la traducció llatina: París, 1856-61). És encara avui la col·lecció més completa. Hom acostuma a citar-la amb la sigla PG.