Pau Orosi

(Braga?, 390 — ?, ?)

Historiador i teòleg.

Ha estat dit que era originari de Tarragona. Viatjà pel nord d’Àfrica a l’encontre de sant Agustí (410-415), amb qui discutí dels errors priscil·lianistes i de l’origen de l’ànima. Agustí l’envià a Palestina per a tractar amb Jeroni. A Jerusalem polemitzà contra Pelagi. De retorn, i en no poder anar directament a la península Ibèrica per causa de les pertorbacions produïdes pels invasors germànics, deixà a Menorca unes relíquies de sant Esteve. En una darrera estada a Hipona (416-17), Agustí l’animà a escriure una història universal contra els pagans (coneguda a l’edat mitjana amb el títol de De Ormestu mundi), on mostra un concepte providencialista de la història. El Commonitorium contra els priscil·lianistes i el Liber apologeticus contra Pelagi demostren la seva capacitat de polèmica teològica.