paviment

pavimento (es), pavement (en)
m
Construcció i obres públiques

Revestiment de pedres, rajoles, parquet, producte bituminós, etc, amb què hom cobreix el sòl d’una habitació, d’un pati, d’una carretera, d’un aeròdrom, etc, per tal d’embellir-lo, conferir-li fermesa, llisor, comoditat de trànsit, etc.

Els paviments de les habitacions i d’altres peces interiors de les cases solen ésser de fusta (parquet), rajoles (mosaic), linòleum, etc, i els magatzems o naus industrials, de maons, formigó, pòrtland, cautxú, etc. Els paviments dels carrers solen ésser de llambordins o, més encara actualment, de formigó i d’asfalt, a la calçada, i de llosa o de peces de ceràmica o panot (més modernament) a les voreres. El paviment de les carreteres és constituït, generalment, per un material resistent (grava, sorra, etc) i un material aglutinant (producte bituminós, ciment, etc) i, segons la tècnica constructiva emprada, pot ésser un paviment flexible o un paviment rígid (carretera).