pecar

pecar (es), to sin (en)
intr

Cometre una falta contra la llei divina, contra un precepte religiós, de l’Església, etc.