penyora possessòria

f
Dret

Dret real, constituït garantia del compliment d’una obligació, que faculta per a l’obtenció del valor d’una cosa moble aliena, mitjançant la seva venda.