pèptid

m
Bioquímica

Polímer format per poques unitats d’aminoàcids units mitjançant grups amida resultants de la condensació d’un grup carbonílic i un grup amina de dos aminoàcids (enllaç peptídic).

Els pèptids es formen per hidròlisi parcial de les proteïnes i poden ésser degradats a aminoàcids (per exemple, amb tripsina). Hi ha pèptids que no deriven de les proteïnes, com el glutatió, la carnosina, l’oxitocina, la vasopressina, la bradiquinina, etc. Molts pèptids petits han estat obtinguts cristal·lins. Donen la reacció del biuret. Hi ha diferents mètodes de síntesi de pèptids, però hom empra actualment un mètode automatitzat (tècnica de la fase sòlida o de Merrifield) per a la síntesi de grans pèptids (fins a uns quaranta aminoàcids), no exempt, però, d’inconvenients.