perclorat
| perclorada

adj
Química

Dit de cadascun dels composts orgànics que tenen tots llurs àtoms d’hidrogen substituïts per àtoms de clor.