perpany estret

m
Construcció i obres públiques

Perpany de gruix rebaixat a uns 15 cm.