pH-metre

m
Química

Potenciòmetre dotat d’elèctrodes adequats i convenientment disposat per a mesurar el pH d’una dissolució.

N'hi ha de dues menes: els potenciomètrics i els de lectura directa. Els primers consisteixen essencialment en un potenciòmetre amb amplificació electrònica del corrent no compensat. En aquests cada lectura requereix una compensació manual, que hom aconsegueix contraposant una força electromotriu variable, la qual dóna el valor del pH mesurat. Els de lectura directa posseeixen un circuit adequat per a obtenir una desviació de l’agulla del galvanòmetre proporcional al pH o una expressió digital del seu valor. Els pH-metres de tipus potenciomètric ofereixen una gran precisió, mentre que els de lectura directa són molt més còmodes i ràpids.