pinzell

pincel (es), brush (en)
m
Oficis manuals

Pinzells

© Corel

Estri format per un feix de pèls o fibres vegetals o artificials fixat a l’extrem d’un mànec mitjançant una virolla metàl·lica, aixafada de manera que garanteixi la fixació dels pèls, etc.

És emprat per a pintar o estendre altres productes, com vernissos, coles, etc, i per a treure la pols de racons de peces, etc, difícilment accessibles. Hi ha pinzells rodons, plans, de punta, etc.