piràmide d’edats

f
Sociologia

De dalt a baix, dos models demogràfics externs i un de transició (1985); déficit de naixements per les guerres mundials (1,2) i pel control de la natalitat (3)

© Fototeca.cat

Histograma doble simètric que representa l’estructura per edats i sexes d’una població.

L’eix d’ordenades és únic i recull les edats o els grups d’edats; l’eix d’abscisses és doble: el de la dreta recull els contingents (en xifres relatives) de dones de cada edat, i el de l’esquerra, els d’homes. Si hom vol que totes les piràmides siguin visualment significatives i comparables, cal establir una proporció determinada entre les escales dels dos eixos. Convencionalment, cal utilitzar la proporció següent: 1 any = 0,02% de la població total representada, o els seus equivalents si es treballa amb grups d’edats superiors a l’any. En aquest cas, tenint en compte que hom treballa amb àrees, les equivalències s’obtenen multiplicant 0,02 pel nombre d’anys del grup al quadrat (5 anys = 0,02 x 5 2 = 0,5). Amb la base d’aquestes proporcions, i només en aquest cas, es pot afirmar que les piràmides d’edats dels distints models demogràfics tenen les formes següents: les poblacions preindustrials són inscriptibles en un triangle isòsceles de base una mica més llarga que l’altura; les poblacions industrials avançades tenen perfil d’obús que si s’inscriu en un triangle isòsceles de base igual a altura vessa pel cim i no cobreix la base. Les poblacions subdesenvolupades són inscriptibles en un triangle isòsceles de base molt més llarga que l’altura.