pla quinquennal

m
Economia

Pla econòmic, de cinc anys de durada, establert per primera vegada a la Unió Soviètica el 1928.

La idoneïtat que aquest termini representà per a dur a terme els objectius de la planificació centralitzada féu que fos adoptat també en els diversos assaigs de planificació indicativa duts a terme en altres països amb economia de mercat.