població

f

Conjunt d’habitants d’un lloc; poble.