poder calorífic

potència calorífica (en)

m
Física

Quantitat de calor que lliura una unitat de massa (o de volum, si és un gas) d’un combustible en una combustió completa.

Generalment és expressada en quilocalories per quilo (o m 3 normal, si és un gas). Si el combustible considerat conté hidrogen o productes hidrogenats, en la combustió hi ha formació d’aigua i, aleshores, segons les condicions en què es trobi aquesta en el moment de la mesura, cal definir un poder calorífic superior (PCS) i un poder calorífic inferior (PCI). Hom defineix el poder calorífic superior considerant els elements i els productes de la combustió portats a 0ºC, suposant que l’aigua formada s’ha condensat. Segons les condicions en què té lloc la combustió, cal distingir entre el PCS a pressió constant i el PCS a volum constant. Hom defineix el poder calorífic inferior semblantment al superior, però suposant que l’aigua formada en la combustió resta a l’estat vapor.