Poétique

Revista quadrimestral de teoria literària publicada per les Éditions du Seuil a partir del 1970.

Constitueix un dels instruments d’anàlisi del discurs literari més apreciats actualment. Tot seguint l’enfocament i la metodologia formalista i estructuralista, ha reunit il·lustres col·laboradors francesos o estrangers, com Gérard Genette, Tzvetan Todorov, Roland Barthes, Michel Riffaterre, Philippe Hamon, Paul Ricoeur, Claude Bremond, Michel Charles, Paul Ricoeur, Claude Bremond, Michel Charles, Paul Zumthor i altres. Defineixen les propietats del discurs literari a partir d’un simple aspecte (ritme, figures, sintaxi narrativa), o de la problemàtica dels gèneres, o bé intenten d’integrar el discurs literari en una revolucionària “teoria general” del discurs.