polial·lòmer

m
Química

Cadascun dels polímers que varien en llur composició química sense experimentar canvis en la forma cristallina (al·lomeria, polímer).

Són copolímers en blocs obtinguts per polimerització de mescles de monòmers en presència de catalitzadors aniònics de coordinació del tipus Ziegler-Natta. Presenten una estructura que pot ésser representada per ...(XXXX...) n (YYYY...) m ... Els polial·lòmers més estudiats són els de propè amb una petita proporció (5-15%) d’etilè, els quals presenten una resistència a l’impacte i una facilitat d’emmotllament molt superiors a les dels homopolímers del propè (polipropilè), conservant alhora la duresa, la rigidesa i la temperatura d’estovament d’aquests.