polietilè d’alta densitat

m
Química

Polímer de cadena lineal constituïda per àtoms de carboni concatenats units mitjançant enllaços covalents.

És un polímer que s’obté per polimerització ràpida d’etilè en presència dels catalitzadors de Ziegler-Matta o de Phillips. El polímer resultant presenta estructura regular, amb un nivell baix de defectes i, per tant, d’elevada cristal·linitat. Les propietats d’aquest polímer són: duresa extrema, resistència a estellar-se, elevada resistència a la tracció i una densitat i punt de fusió superiors als dels altres polietilens. Es fa servir per a fabricar ampolles, estris de la llar, joguines, recobriments d’extrusió, tubs, conductes i aïllants per a cables.