poliisoprè

[—CH2—CCH3=CH—CH2—]n
m
Química

Polímer constituït per unions cap-cua entre molècules d’isoprè.

Des d’un punt de vista estereoquímic pot existir en diverses formes, les més importants de les quals són les estereospecífiques: cis-1,4-poliisoprè i trans-1,4-poliisoprè. La forma cis és el principal constituent del cautxú natural i pot ésser obtinguda a partir de l’isoprè mitjançant l’ús de catalitzadors estereospecífics del tipus Ziegler-Natta; el polímer és conegut com a cautxú sintètic. La forma trans és el principal constituent de la gutaperxa i pot ésser també obtinguda de l’isoprè amb catalitzadors estereospecífics. Mentre que la forma cis és elàstica, la forma trans és rígida per l’elevat grau de cristal.linitat inherent a la seva estructura.