polispast

m
Tecnologia

A dalt, polispastreial; a baix, polispast elèctric d’una politja

© Fototeca.cat

Sistema de dos grups d’una o més politges cadascun, l’un fix i l’altre mòbil, que permet, en multiplicar la força aplicada a un cable, a una cadena o a una corda, manualment o mecànicament per accionament elèctric (mitjançant un motor), pneumàtic (mitjançant pistons o bé un motor), etc, d’elevar càrregues amb un esforç inferior —proporcionalment al nombre de politges del grup mòbil— al que seria necessari.

Hom anomena polispast reial el que té dues o més politges a cada grup. La força que cal aplicar per a elevar una càrrega amb un polispast és teòricament igual al quocient entre el pes de la càrrega i el nombre de branques de cable, cadena, etc, que eleven el grup de politges mòbils, és a dir, el doble del nombre d’aquestes politges. En els polispasts diferencials el grup de politges fix ha estat substituït per dues rodes dentades de diàmetres diferents, muntades sobre un mateix eix, i el grup mòbil és constituït per una politja, de manera que una cadena sense fi passa per aquesta politja i engrana talment en les dues rodes dentades que en enrotllar-se en l’una es desenrotlla en l’altra; en aquest cas, la força necessària per a elevar una càrrega pot ésser molt inferior a la que seria necessària, en funció dels diàmetres de les dues rodes dentades. El polispast de cargol sense fi o helicoidal consisteix en una roda dentada, a l’eix de la qual hi ha una politja per la qual passa la cadena que eleva la càrrega, que engrana en un cargol sense fi, a l’eix del qual és fixada una politja fixa per la qual passa la branca de cadena on hom aplica la força.