política demogràfica

f
Sociologia
Demografia

Conjunt de mesures dirigides a modificar l’evolució previsible d’alguna variable demogràfica.

Requereixen incidir sobre els comportaments individuals pel que fa a la procreació, la mortalitat i la mobilitat geogràfica. Normalment s’associen amb polítiques de desenvolupament més generals, com és el cas de les campanyes de planificació familiar. A més d’incidir en variables quantitatives, com fan el natalisme o el maltusianisme, les polítiques demogràfiques poden també dirigir-se a variables qualitatives, com la composició de la immigració segons el país d’origen o la millora dels recursos humans existents mitjançant el sistema educatiu o sanitari.