porositat

f
Geologia

Volum d’un sòl no ocupat per la fracció sòlida, expressat en tant per cent del volum total.

Pot ésser primària, quan els espais buits són els originals d’una roca (p ex, una sorra poc cimentada), o secundària, quan els espais buits s’han originat posteriorment per dissolució.