potència

f
Matemàtiques

Donats un nombre a , anomenat base , i un nombre natural n , anomenat exponent , producte a n de n factors iguals a a , és a dir,

.

Hom generalitza la noció de potència al cas en què l’exponent és un enter negatiu, mitjançant la fórmula a -n =1/a n , i al cas en què l’exponent és un nombre racional, mitjançant la fórmula

La generalització al cas que l’exponent sigui un nombre real qualsevol té lloc mitjançant la funció exponencial , i en el cas que l’exponent sigui un nombre complex, mitjançant la fórmula de De Moivre. Les propietats més importants de les potències són: