presó preventiva

f
Dret processal

Privació de llibertat del processat —no té caràcter de pena— durant la tramitació de la causa.

En un estat de dret, cap ciutadà no pot ésser pres sinó en virtut d’un manament judicial, i tota persona detinguda o presa sense les formalitats legals o fora dels casos prevists en la constitució i en les lleis, ha d’ésser posada en llibertat a petició seva o de qualsevol ciutadà. Només pot decretar-la el jutge d’instrucció, el que formi les primeres diligències o el que en virtut de comissió o interinament n'exerceixi les funcions. Per a decretar-la, cal que consti en la causa l’existència d’un fet que presenti les característiques de delicte, que aquest tingui assenyalada pena superior a la de presó correccional o bé que, encara que tingui assenyalada pena inferior, el jutge instructor estimi necessària la presó preventiva, i que en la causa apareguin motius suficients per a creure responsable criminalment del delicte la persona contra la qual s’hagi de dictar l’acte d’empresonament. La detenció i presó s’han de dur a terme de la manera i en la forma que perjudiquin el mínim la persona i la reputació de l’inculpat, i no es podrà restringir la seva llibertat sinó en els límits absolutament indispensables per a assegurar la seva persona i impedir les comunicacions que puguin perjudicar la instrucció de la causa. No s’adoptarà contra el detingut o pres cap mesura extraordinària de seguretat, llevat del cas que hi hagi per part del pres desobediència, violència o rebel·lió o quan hagi intentat o perpetrat la fuga; si de cas, les mesures extraordinàries de seguretat hauran d’ésser temporals i només seran mantingudes el temps estrictament necessari.