primeres matèries

f
pl
Economia
Tecnologia

Recursos que hom extreu directament de la natura per tal d’utilitzar-los en un posterior procés de producció.

En sentit estricte, hom considera primeres matèries els recursos agrícoles i els d’origen mineral, bé que pot estendre's a tots aquells productes resultants d’una elaboració prèvia que són emprats amb caràcter de generalitat com a mitjans de producció. Així, hom parla de primeres matèries per a referir-se als elements, productes o substàncies que hom sotmet a un procés de fabricació o de transformació per tal d’obtenir-ne un producte acabat. Les primeres matèries sempre fan referència a un procés concret, de manera que els productes acabats d’un procés poden ésser les primeres matèries d’un altre procés amb un grau més elevat d’elaboració. El caràcter estratègic de certes primeres matèries (carbó, petroli, urani) depèn del grau de desenvolupament de les forces productives, i llur control constitueix un element de poder econòmic i polític. Malgrat això, la divisió internacional del treball havia relegat els països productors de primeres matèries a simples comerciants a favor dels països avançats, mantenint una relació real d’intercanvi favorable a aquests. Aquest cercle ha començat a trencar-se amb l’ofensiva dels països productors de petroli.