producte interior brut

PIB (sigla)

m
Economia

Valor de tots els béns finals i serveis finals produïts en un país durant un any, independentment de la nacionalitat de l’empresari.

Es mesura segons els preus de mercat, inclosos els impostos indirectes i deduïdes les subvencions.