producte nacional brut

PNB (sigla)

m
Economia

Valor de tots els béns finals i serveis finals produïts pels nacionals del país —independentment d’on es produeixin— durant un any (equival al PIB, deduïda la producció estrangera realitzada al mateix país i afegida la realitzada a l’exterior per productors nacionals).

Es mesura segons els preus de mercat, inclosos els impostos indirectes i deduïdes les subvencions.