productivitat

f
Economia

Relació entre la producció obtinguda i els factors emprats per a obtenir-la en un període de temps determinat.

Per exemple, la productivitat del treball és mesurada com la producció anual per home. Donada una funció de producció (I) simple de Hicks, de la forma Z= φ(X1 ,X2 ...Xm ), si hom considera un únic factor variable i la resta factors fixos, és a dir, que intervenen en el procés productiu amb quantitats determinades, la funció restarà Z = (Xf , Xv ), on Xf serà el conjunt de factors fixos i Xv el factor variable. I aquesta indicarà les variacions de l'output Z degudes a les variacions de l'input Xv , és a dir, el rendiment o productivitat d’aquest factor variable.