professió

f
Cristianisme
Dret canònic

Acte juridicoreligiós pel qual un cristià abraça públicament i de manera estable la vida religiosa comprometent-se a complir els vots propis d’un institut.

Si el compromís és per tota la vida, la professió pot ésser perpètua (en els ordes és anomenada solemne) i constitueix un veritable pacte entre l’institut i l’individu, o simple, quan l’institut es reserva el dret d’acomiadament. Aquesta, encara, pot ésser només temporal (anomenada equivocadament simple): constitueix una segona prova, després de la qual el religiós pot emetre els vots perpetus o pot tornar a l’estat secular. La renovació actual de la vida religiosa porta a substituir-la per una simple promesa.