protal·lus

m
Botànica

Gametòfit dels pteridòfits i de les gimnospermes.

Els protal·lus són petits i tal·losos, i duen els anteridis i els arquegonis.