proteràndria

f
Zoologia

Maduració de les gònades masculines, en certes espècies hermafrodites, abans que les femenines.