punt d’accés Wi-Fi

PA
m
Electrònica i informàtica

Element d’una xarxa d’àrea local sense fils que implementa les funcionalitats especificades per l’estàndard IEEE 802.11 i que fa de passarel·la entre el medi ràdio i la infraestructura fixa de la xarxa.

Un punt d’accés Wi-Fi és l’equivalent a l’estació base en una xarxa d’àrea local sense fils. D’aquesta forma, un dispositiu amb un adaptador Wi-Fi configurat per a treballar en mode infraestructura s’associarà a l PA de la seva xarxa que proporcioni el millor senyal. El punt d’accés centralitza les comunicacions de totes les seves estacions associades. És a dir, totes les comunicacions des de i cap a qualsevol estació W-Fi associada a un determinat PA passaran per aquell PA.

Es coneix com a punt d’accés lleuger el que té funcionalitats mínimes, gestionat de manera centralitzada per un controlador de punts d’accés. Quan no hi ha aquesta gestió centralitzada, es parla de punts d’accés autònoms. El punt d’accés connecta les seves estacions Wi-Fi a una xarxa fixa, generalment basada en Ethernet. En entorns domèstics, és, a més, un encaminador o router que proporciona accés a internet a través d’una connexió de dades de telefonia mòbil, ADSL, o cable.