punt triple

m
Física

Punt del diagrama de fases dels sistemes d’un sol component que representa l’estat del sistema en què coexisteixen les tres fases.

D’acord amb la regla de les fases (fase 3), l’estat representat pel punt triple és invariant, i, per tant, per a cada sistema hi ha una pressió i una temperatura, anomenades triples. Per al sistema aigua sòlida-líquida-vapor és Pt = 4,6 torr i Tt = 0,007°C. Quan un sistema presenta polimorfisme a l’estat sòlid, es poden presentar punts triples entre dues fases sòlides i la líquida o entre dues fases sòlides i la fase vapor o, també, entre tres fases sòlides.