punts suspensius

m
pl
Gramàtica

Signe de puntuació (...) que indica que el sentit d’una frase resta suspès, que una enumeració és incompleta.