qualificació

f
Dret processal

Apreciació que presenta cadascuna de les parts en un procés penal sobre els fets del sumari, sobre els preceptes legals aplicables i sobre els seus efectes en els acusats.

Obert el procés, cal que ho formulin en l'escrit de qualificació, on han de constar, a més dels fets i de la qualificació legal, les conclusions (conclusió) proposades per les parts. Feta la prova oral, la qualificació pot ésser modificada en l’escrit de conclusions definitives, sobre les quals el tribunal dictarà sentència.