qúestió sinòptica

f
Bíblia

Qüestió plantejada per la moderna crítica històrica (G.E. Lessing plantejà per primera vegada, el 1778, la hipòtesi d’un evangeli primitiu) per donar una explicació de les coincidències i divergències entre els Evangelis sinòptics.

Ha rebut respostes diverses, sia cercant el primer evangeli en una forma arcaica de Mateu (possiblement en arameu), sia fent de Marc la font principal de Mateu i Lluc, sia cercant els contactes literaris d’aquests tres evangelis en les mateixes fonts o en els documents que en precediren la redacció final, com els apotegemes i els lògia de Jesús (lógion) o les col·leccions de materials (discursos, narracions sobre la infància, la passió i la ressurrecció, etc) de la tradició relativa a Jesús.